Anvisningar för mark, stadgar och årsredovisningar

Anvisningar för mark upplåten med bostadsrätt

För att kunna erbjuda medlemmarna i föreningen en trevlig utemiljö ska bostadsrättshavare som innehar mark upplåten med bostadsrätt följa nedanstående anvisningar som är antagna av föreningsstämma den 20 maj 2008 samt uppdaterade med klarare direktiv enligt diskussion på styrelsemöte den 2 juni 2008.

Anvisningar

 1. Bostadsrättshavaren ska vårda och sköta mark upplåten med bostadsrätt i enlighet med föreningens stadgar.
 2. Bostadsrättshavaren ska bibehålla markens trädgårdskaraktär, d.v.s. ha marken planterad med gräs, buskar och trädgårdsväxter.
 3. Det är inte tillåtet att utan styrelsens skriftliga godkännande:
  • avlägsna av föreningen uppsatta avskärmningar av häck, staket, plank eller liknande förändringar,
  • uppföra byggnader som t.ex. inbyggda altaner och bodar eller genomföra större markförändringar genom t.ex. plattsättningar på 15 m² utöver de tidigare grusade ytorna,
  • fästa någonting i fasaden utöver det som nämns i punkt 7 nedan.
 4. Om en bostadsrättshavare vill göra förändringar enligt punkt 3 ovan ska en skriftlig ansökan lämnas till styrelsen. Till ansökan ska bifogas en beskrivning av vilka åtgärder som bostadsrättshavaren önskar vidta samt ritningar. Bostadsrättshavaren får inte påbörja några förändringar innan styrelsens skriftliga godkännande har lämnats.
 5. Det är i förekommande fall bostadsrättshavaren som ska se till att erforderliga bygglov eller andra myndighetstillstånd inhämtas. Det är även bostadsrättshavaren som ska stå kostnaderna härför.
 6. Vid större förändringar kan avtal mellan föreningen och bostadsrättshavaren komma att upprättas innan bostadsrättshavaren får genomföra förändringen. Avtalet ska bland annat reglera fördelningen av ansvaret mellan föreningen och bostadsrättshavaren avseende bland underhåll, eventuella skador med mera.
 7. Vid uppsättning av markiser, blomsterlådor eller belysning på fasad skall detta ske fackmannamässigt. Vid eventuell uppkomst av skada på fasad står den enskilde för reparationskostnaden. Paraboler får ej fästas på fasad utan skall antingen placeras på avskärmningsplank i nivå ej överstigande höjden av avskärmningsplanket alternativt fästas på stolpe/stativ ej längre än 1 meter från husliv. I fall gällande denna punkt ska styrelsen informeras men ansvaret för installationen vilar på den enskilde.
 8. Vid uppförande av häckar/staket gäller tomtgränsen som avgränsning. I fall där grannar i samförstånd sätter upp häck mot gemensam gräns kan häcken/staketet placeras på gränsen. I fall då endast en granne vill ha häck/staket eller om gräns mot föreningens gemensamma områden placeras den inom tomtgräns. För häck gäller i det senare fallet att häcken då även håller sig inom gräns i fullvuxet tillstånd. För alla egenuppsatta häckar ansvarar aktuella bostadsrättshavare för skötsel och underhåll av båda sidor samt i de fall gemensamma gräsytor angränsar även för eventuell ansning av gräs och dylikt i direkt anslutning till häcken om häcken försvårar åtkomsten för föreningens gemensamma ytors gräsklippning.

Krävs det bygglov, se: Mölndals kommun/Bygga, bo och miljö/Bygglov och fastighetsfrågor.

Stadgar

Stadgar

Förslag nya stadgar

Årsredovisningar

Årsredovisning BRF Tållered 2018
Årsredovisning BRF Tållered 2017
Årsredovisning BRF Tållered 2016
Årsredovisning BRF Tållered 2015
Årsredovisning BRF Tållered 2014
Årsredovisning BRF Tållered 2013
Årsredovisning BRF Tållered 2012
Årsredovisning BRF Tållered 2011
Årsredovisning BRF Tållered 2010
Årsredovisning BRF Tållered 2009
Årsredovisning BRF Tållered 2008
Årsredovisning BRF Tållered 2007